Неділя, 13.10.2019, 23.13.05
Вітаю Вас Гость | RSS

Підгороднянська ЗОШ І - ІІІ ст.

Меню школи
Правова інформація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Панченко С.В.

 Інформаційно–компетентні технології – шлях до підвищення навчально-виховного процесу

       Інформаційне суспільство — це суспільство, інфо­рмаційне забезпечення якого здійснюється автоматизовано, що передбачає використання автомати­зованих процесів реєстрації, зберігання, опрацю­вання, передавання та відображення інформації. Ін­формаційне суспільство — це суспільство, у якому переважна більшість накопиченої людством інфор­мації зберігається на електронних носіях і доступна кожному її члену в будь-який момент.

       Важко простежити, яким буде майбутнє інформа­ційного суспільства. Уявляється, що цей процес нескінченний, а сучасні держави знаходяться на різних етапах його становлення. Окрім того, ефективність і розвиненість держав найбільше асоціюється і буде за­лежати від стану інформаційної достатності.

       Однією з ознак сучасного етапу розвитку суспільства  являється рівень інформаційної культури особистості – обов’язкова складова загальної культури людини незалежно  від сфери її діяльності. Людська цивілізація на сучасному етапі вступила в нову еру - еру інформації та інформаційних технологій. Таким чином, перед людством постала потреба впровадження інформаційних технологій  і навчання цих технологій. Перехід до інформаційних технологій передбачає застосування сучасної  обчислювальної техніки у виробництві, управлінні, науці, медицині, освіті тощо. Невід’ємним компонентом культури сучасної людини є інформаційна культура, вирішальний вклад у формування якої належить вивченню інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах.

    Вважаю, що перед сучасним учителем стоїть завдання формування сучасного світогляду, розуміння ролі інформаційних процесів у природі, суспільстві, техніці. Від рівня й якості опанування шкільним курсом інформатики залежить успішність подальшого продовження освіти та самоосвіти випускників.

     На мою думку, основна риса освіти інформаційного суспільства – широке  застосування інноваційних інформаційних технологій, які ставлять за мету: перехід на електронні підручники, побудова раціональної структури обміну інформацією, структурування та впорядкування інформації, забезпечення різнорівневого доступу до інформації користувачів, поліпшення якості навчального процесу, впровадження нових технологій діагностики знань учнів, гнучких навчальних планів, періодичне оновлення навчально-методичних та довідкових матеріалів.

     Впевнена, що інформаційні технології – це засіб, який дозволить розробити нові педагогічні технології, котрі втілюють ідеї гуманізму в навчально-виховний процес, дають можливість організувати індивідуальний підхід до кожного учня, розвивати творчі здібності учнів, полегшити процес оцінювання результатів навчання.

     Немає у сучасному світі жодної професії, у якій ефективно не використовувались би засоби ІКТ. Це стосується, зокрема навчальних дисциплін школи: математики, фізики, б хімії, мови, літератури, економіки, , фізичної культури і усіх предметів без винятку.

        У процесі викладання фізики, інформаційні технології можуть використовуватися в різних формах:

·      мультимедійні сценарії уроків;

·      застосування комп'ютерної лабораторії;

·      перевірка знань на уроці;

·      позаурочна діяльність. 

Сценарій уроку являє собою його мультимедійний конспект, що містить короткий текст, основні формули, креслення, малюнки, відеофрагменти, анімації.

Можна назвати багато позитивних моментів використання такої методики:

 1) яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам'ятовуються;

 2) завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є не тільки можливість їх змінювати, а й повернутися до попереднього моменту, повторити певний епізод, якщо виникла у цьому потреба;

3) мультимедійні засоби дають можливість відтворити фізичні процеси, про які на уроках можна говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення;

4) використання мультимедійних засобів на уроках сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.

Власні сценарії можна підготовити у формі мультимедійних презентацій з використанням програми Power Point з пакета Microsoft Office та Movie Maker.  Готуючись до уроків, учні самі створюють власні презентації та демонструють їх на уроці. Аналіз науково – методичної літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем процесу навчання, а саме :

- використовувати передові інформаційні технології;

- змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

- полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;

- розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;

- реалізувати ігрові методи на уроках;

- здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;

- проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних   зв’язків;

- організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;

       - організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.

Розробка комп'ютерних уроків вимагає особливої підготовки, але моделювання різних явищ ні в якому разі не замінює "живих" дослідів, та в поєднанні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст того чи іншого вивчає мого матеріалу Такі уроки викликають в учнів справжній інтерес, примушують працювати всіх і якість знань при цьому помітно зростає.

Вивчення фізики важко уявити без лабораторних робіт. На жаль, оснащення фізичного кабінету не завжди дозволяє провести усі лабораторні роботи, передбачені програмою, не дозволяє запроваджувати нові роботи, що вимагають складнішого устаткування. Саме комп'ютер з відповідним програмним забезпеченням дозволить проводити досить складні лабораторні роботи. У них учень може на свій розсуд змінювати вихідні параметри дослідів, спостерігати, як змінюється в результаті явище, аналізувати побачене, робити відповідні висновки. Виконання лабораторних робіт можна виконувати на комп’ютері користуючись ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія. 7-9» і «Віртуальна фізична лабораторія. 10-11».

      За допомогою ПК зручно проводити поточне оцінювання у вигляді тестів. Для цього можна використовувати програму створення тестів TEST W. Вихідний тест може мати  будь-яку  кількість питань (рекомендується від 30 до 50 і більше). З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана  кількість питань (наприклад, 25). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію  і  об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується  до 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до трьох вірних. Учню треба  вказати правильні, на його думку відповіді і перейти до наступного питання.  Час відповіді на тест обмежений. Рекомендується проводити тестування на протязі 10-15 хвилин для кількості питань 20-25. Складаючи такі завдання, учитель може диференційовано підходити до вибору завдань для комп’ютерного моделювання і тестування, як у різних класах, так і в одному класі для різних груп учнів.

Використання комп'ютерів в позакласній роботі перетворює заходи на справжній творчий процес, дозволяє здійснити принципи розвиваючого навчання, розвиває образне мислення, а на його основі – логічне.

У сучасному суспільстві використання інформаційних технологій стає необхідним практично в будь-якій сфері діяльності людини. Оволодіння навичками цих технологій ще за шкільною партою багато в чому визначає успішність майбутньої професійної підготовки нинішніх учнів. Досвід показує, що оволодіння цими навичками протікає набагато ефективніше, якщо відбувається не тільки на уроках інформатики, а знаходить своє продовження й розвиток на уроках учителів з різних дисциплін.

Реформування освіти в Україні в умовах розбудови інформаційного суспільства, її націленість на особистісно-орієнтований підхід у навчанні вимагає впровадження нових освітніх технологій, які дають більш широкі можливості для підтримки гуманісти­чних цінностей, акцентують увагу на активності та саморозвитку творчої особистості.

Уміле поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання фізики дадуть бажаний результат: високий рівень засвоєння знань з фізики й усвідомлення їх практичного застосування. Використання нових засобів навчання - це є засіб підтримки зацікавленості предметом.

     Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках значно урізноманітнює форми уч­бової діяльності, піднімає науковість на якісно но­вий рівень, підтримує зацікавленість учнів до робо­ти протягом усього уроку, а використання моделей, імітаційних ситуацій, завдань-репетиторів полег­шує відпрацювання навичок та вмінь. Усе це сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу.

    Екранні дидактичні посібники і раніше викорис­товувались на уроках біології у вигляді навчальних фільмів, діафільмів, слайдів. Але завжди при цьому учень виступав у ролі пасивного користувача інформації: щось не встиг роздивитись, щось не зрозумів, а деталь, яка зацікавила, промайнула надто швидко.

    Використання ж на уроці інтерактивних систем і особливо комп'ютера дозволяє учням співпрацюва­ти з носієм інформації, здійснюючи вибір матеріа­лу, темп подання та компонування його, тобто бути активним учасником процесу навчання.

     Реформування освіти в Україні в умовах розбудови інформаційного суспільства, її націленість на особистісно-орієнтований підхід у навчанні вимагає впровадження нових освітніх технологій, які дають більш широкі можливості для підтримки гуманісти­чних цінностей, акцентують увагу на активності та саморозвитку творчої особистості.

http://svitlana-panchenko.edukit.mk.ua/uk/downloadcenter 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz